Atelier restaurování nábytku

Studium oboru Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby, představuje komplexní přípravu k vysoce profesním činnostem v oblasti konzervování a restaurování historických památek ze dřeva.

Historické techniky a materiály

Jedním ze základních pilířů výuky je předávání znalosti o konstrukci dřevěného mobiliáře a především historických konstrukčních spojů, při jejichž zhotovování v ateliéru používáme tradiční originální nástroje. Další a velmi obsáhlou disciplínu představují staré zdobné techniky, ať se již jedná o běžnější inkrustace a intarzie, přes jejich modifikace připalováním a rytím, až po mistrovské techniky marketérie, Chebské práce a Boulle. Součástí výuky jsou neméně důležité technologie povrchových úprav; škály moření, šelakové politury a též řemeslně bohaté pozlacování.

Velmi podstatnou kategorií tohoto oboru, je seznamování se z celým rozsahem tradičních materiálů, používaných v minulosti při vytváření těchto památek, počínaje skupinou evropských a exotických dřevin, přes jednotlivé typy pozlacovačských materiálů, až po speciální materiály kombinovaných technik.

Studijní kopie

Po zvládnutí výše popsaných základů, je pro studenta jednou z prvních důležitých etap jeho vzdělávání, vytvoření studijní kopie podle originálu. Jako předloha je vždy zvolen takový artefakt, která má konstrukční a materiálovou skladbu, jenž umožňuje studujícímu osvojit si všechny důležité etapy vytváření umělecko-řemeslného objektu historickými technikami a tradičními materiály, a uchopit tak následně lépe podstatu restaurovaných památek.

Restaurování památek

Samotná odborná výuka restaurátorského procesu probíhá na konkrétních památkách, jenž jsou vždy pečlivě vybírány, především s ohledem na rozsah, charakter a typologii jednotlivých poškození; jedná se o kvalitní předměty kulturního dědictví, ze sbírek muzeí, galerií a zámků. Studenti během své školní praxe pronikají do principů restaurátorského průzkumu, provádějí analýzu umělecko-historických vazeb památek, určují jejich dataci a případné následné proměny, a popisují stav poškození a degradace památky. V další části studia provádějí vyhodnocení laboratorních průzkumů a jejich následnou implementaci do koncepce restaurátorského záměru.

Etika restaurování

V průběhu naplňování etap restaurátorského procesu je studentům především zdůrazňována autenticita každé restaurované památky, její výjimečnost a neopakovatelnost, a z toho vyplývající pravidlo revesibility každého restaurátorského zásahu. V rámci odborné výuky jsou vždy při restaurátorském výkonu akcentovány morální kvality studenta, tvořící elementární základ pro etiku a profesionální naplnění jednotlivých etap restaurování, vyúsťující v závěrečnou plnohodnotnou interpretaci památky.

MgA. David Blahout, Ph.D., vedoucí restaurátorských atelierůII. termín přijímacích zkoušek pro rok 2024/25 se vypisuje na pátek 30. srpna 2024.

II. termín přijímacího řízení proběhne korespondenční formou. Další informace na stránce Přijímací zkoušky.