Přijímací zkoušky

Uchazeč o studium je ke zkouškám pozván na základě řádně vyplněné a odeslané přihlášky. Testy, talentové zkoušky, pohovory a předložení domácích výtvarných prací probíhají během jednoho kalendářního dne. Poplatek za přijímací řízení se nevybírá.

Podmínky přijetí

Ke studiu jsou přijímáni uchazeči, kteří získali úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání. Horní věková hranice uchazeče není zákonem stanovena. Základním předpokladem pro studium je prokazatelný výtvarný talent a cit pro materiál. Přednost je dávána uchazečům přiměřeně emočně a mentálně vyspělým, se zájmem o uměleckořemeslné techniky a technologie a o historii hmotné kultury.

Předpokládá se dobrá fyzická kondice (nutné zdravotní potvrzení dokládající, že uchazeč netrpí přecitlivělostí na alergizující látky, tj. alergií na skupinu organických a anorganických rozpouštědel).

V případě neukončené květnové maturitní zkoušky, škola umožňuje podmíněné přijetí s tím, že maturitní vysvědčení je možné předložit do konce září, popřípadě v termínu po dohodě s ředitelem školy.

Termíny přijímacích zkoušek 2024/25

II. termín přijímacích zkoušek pro rok 2024/25 se vypisuje na pátek 30. srpna 2024.

II. termín přijímacího řízení proběhne korespondenční formou, a to následujícím způsobem:

Uchazeči zašlou přihlášku do 26. srpna 2024 a nejpozději do 28. srpna 2024 zašlou škole fotodokumentaci vlastních domacích prací libovolného charakteru a techniky, na e-mail: skola@vosr.cz (nebo např. přes službu Úschovna).

Ředitel školy v souladu s §94, odst. 7, Školského zákona v platném znění zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o přijetí uchazeče do 7 pracovních dnů po konání distanční přijímací zkoušky.

Výsledky přijímací zkoušky budou zveřejněny na webu školy pod přidělenými kódy.

Uchazeč o studium

 1. Vyplní a odešle elektronickou přihlášku ke studiu na webu školy.
 2. Obdrží do sedmi dnů před konáním zkoušky pozvánku.
 3. Do 7 dnů je písemně informován o výsledku zkoušky.
 4. V případě úspěšného složení zkoušky uzavře s VOŠ smlouvu.
 5. Zaplatí školné pro 1. školní rok studia na VOŠ.
 6. 14 dní před začátkem školního roku obdrží pozvání k zahájení studia.

Elektronická přihláška ke studiu

Přednostní způsob podávání přihlášek ke studiu na VOŠR v Písku je elektronickou formou. Je rovněž možné použít standartní přihlášku ke studiu na vyšší odborné škole. /SEVT/ Neopomeňte prosím v přihlášce uvést IZO střední školy, ze které přicházíte a kód oboru, jež jste studovali.

Talentová zkouška

(prezenční nebo korespondenční formou, dle rozhodnutí ředitele školy)

Kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem školy:

Prezenční formou:
 1. Předložení deseti uměleckořemeslných a výtvarných prací nebo předložení fotodokumentace v případě nadměrných prací trojrozměrných (20% hodnocení).
 2. Talentová zkouška – kresba zátiší /objektu/ (20% hodnocení).
 3. Talentová zkouška – modelování předmětu /objektu/ (20% hodnocení).
 4. Test z dějin umění a kulturní historie (20% hodnocení).
 5. Ústní pohovor a kultura osobní presentace uchazeče (20% hodnocení).
Korespondenční formou:

Předložení fotografické dokumentace cca 10 vybraných vlastních domácích prací (zátiší, portrét, modelování), které uchazeč zašle ve stanoveném termínu.

Obsah a formu talentové zkoušky může ředitel upravit dle organizačních, časových a personálních kapacit školy.

Seznam doporučené literatury

Zde uvedené knihy a periodika se doporučují k přípravnému studiu k přijímacímu řízení na naší škole.

Knihy

Mráz, Bohumír, Dějiny výtvarné kultury I.-IV., Praha 1997-2000.
Baleka, Jan, Výtvarné umění.Výkladový slovník, Praha Academia 1997.
Blažíček, O. a kol., Slovník památkové péče, Praha 1962.
Blažíček, O., Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991.
De Morant, Henry, Dějiny užitého umění, Praha Odeon 1983.
Halabala, Jindřich, Výroba nábytku, tvorba a konstrukce, SNTL 1982.
Hall, J., Sborník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 1991.
Herout, J., Slabikář návštěvníků památek, Praha 1980.
Piojan, J., Dějiny umění I.-XI., Praha 1977-1986.
Semerák, G., Umělecké kovářství a zámečnictví, Praha 1979.
Kubička, R., Zelinger, J., Výkladový slovník malířství, grafiky a rest., 2004.
Togner, Milan, Historický nábytek, Brno Datel 1993.
Žák, Jaroslav, Materiály, Informatorium 1997.II. termín přijímacích zkoušek pro rok 2024/25 se vypisuje na pátek 30. srpna 2024.

II. termín přijímacího řízení proběhne korespondenční formou. Další informace na stránce Přijímací zkoušky.

PERIODIKA

Art+Antiques
Věci a lidé
Umění a řemeslo
Muzejní a vlastivědná práce