Projekty

Restaurování pro EU

Projekt Restaurování pro EU reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008336 zjednodušeného vykazování pro VOŠR Písek je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích (SC 2) a na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce (SC 5). Realizace projektu byla zahájena dne 1. 2. 2018 a bude ukončena dne 31. 1. 2020. Náplní projektu budou tyto aktivity:

  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ
  • Školní kariérový poradce – personální podpora VOŠ
  • Tandemová výuka na VOŠ
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky na VOŠ
  • CLIL ve výuce na VOŠ (Content and Language Integrated Learning – integrace obsahového a jazykového vzdělávání. Záměrem je vyučovat vybraný předmět nebo jeho část prostřednictvím cizího jazyka).
  • Projekt Restaurování pro EU je spolufinancován Evropskou unií.

    
    Naše škola se bude i letos prezentovat na veletrhu Vzdělání a řemeslo ve dnech 7. - 9. 11. na Výstavišti v Českých Budějovicích. Jste srdečně zváni!