O škole

Naše škola poskytuje vzdělání budoucím odborníkům v restaurátorských oborech Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby (82-42-N/04)Restaurování kovů (82-42-N/01).

Studium u nás

Vyšší odborné studium je tříleté, možná je pouze denní, presenční forma. Maximální kapacitu jedné studijní skupiny (ateliéru) představuje 15 studentů v oboru, díky čemuž může být výuka zejména v praxi vysoce individualizována.

Do atelierů a učeben jsou zváni odborníci ze všech oblastí výtvarné teorie a tvorby. Několikrát v roce se studenti zúčastňují exkurzí do galerií a muzeí v České republice i v zahraničí, či do restaurátorských pracovišť a specializovaných dílen.

Studenti s nejlepším prospěchem získávají stipendia ve výši ročního školného (19 000,- Kč) a studují tedy na naší škole bezplatně, více informací naleznete v sekci Studijní obory.

Během třetího ročníku mají studenti možnost realizovat svou dlouhodobou odbornou praxi nejen v renomovaných institucích v ČR (Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Národní muzeum v Praze, Národní památkový ústav), ale také v zahraničí, v rámci EU, viz odkaz Odborné organizace.

Výsledky své práce a odborného růstu prezentují studenti na výstavách v Prácheňském muzeu v Písku a na mezioborovém veletrhu Památky v Praze.

Naši absolventi

Studium je zakončeno absolutoriem a obhajobou absolvenské restaurátorské práce. Po úspěšném složení zkoušky student získává titul Diplomovaný specialista (DiS). Někteří absolventi pokračují ve studiu daného či příbuzného oboru na vysokých školách (AVU Praha, UK Praha, JU ČB), jiní se uplatňují jako konzervátoři a restaurátoři v muzeích, či jako výtvarně vzdělaní odborníci v různých kulturních institucích či v soukromé praxi.

Naše škola přijímá, díky své oborové specializaci a dnes již i tradici, studenty z celé České republiky i ze Slovenska. Jako jedna z mála škol v tuzemsku nabízí studentům jedinečnou možnost vzdělání ve výjimečných oborech, mezi které restaurátorství jistě patří.II. termín přijímacích zkoušek pro rok 2024/25 se vypisuje na pátek 30. srpna 2024.

II. termín přijímacího řízení proběhne korespondenční formou. Další informace na stránce Přijímací zkoušky.

KONTAKTY

Učebny teorie:
Karlova 111, Písek 397 01
Tel: 382 212 819

Ateliery:
Smrkovice 100, Písek 397 01
Tel: 382 265 938