Charakteristika oborů

Absolvent vyššího odborného studia oborů Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezbyRestaurování kovů je vybaven jak všeobecnými, tak i odbornými a specifickými vědomostmi a dovednostmi, nezbytnými pro vykonávání odborných restaurátorských zásahů na kvalitativně vysoké úrovni.

Má široký kulturní rozhled a ovládá odbornou terminologii, kterou je schopen při řešení pracovních úkolů v praxi kultivovaně a autoritativně použít. Je schopen pracovat jak samostatně, tak i jako člen odborného týmu.

Jazykově je vybaven tak, aby mohl získávat odborné informace v zahraničních pramenech a tyto informace dokázal následně využít ve své praxi. Zároveň je kladen důraz na schopnost pracovat a presentovat svoji odbornou práci, včetně konzultace v oblasti restaurátorských postupů, i mimo území České republiky.

Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Koncepce vzdělávacího programu zaměřeného na přípravu k vysoce profesním činnostem v oblasti konzervování a restaurování umělecko-průmyslových předmětů ze dřeva a kovů sleduje rozvoj schopnosti studentů vnímat a porozumět historii předmětu na základě prohlubování poznatků z oblasti historie užitého umění, nauky o materiálech a technologiích a výtvarných zákonitostí a tuto schopnost a připravenost využít při rozhodování a volbě nejvhodnějšího restaurátorského zásahu.

Základem osvojovaných výtvarně řemeslných dovedností a profesních schopností je zvládnutí všech oblastí výtvarného projevu (kresba, malba, modelování), které jsou nezbytné jak pro kvalitní přípravu restaurátorské dokumentace či pro vytvoření kopie nebo repliky, tak pro vlastní restaurátorský zásah.

Po dobu studia je kladen důraz na rozvoj estetického vnímání, trojrozměrného cítění a pochopení vlastností historických materiálů. Cílem vzdělávacích programů Restaurování nábytku a dřevořezby a Restaurování kovů je připravit vysoce kvalifikované, profesně zdatné, umělecky a technicky vzdělané odborníky, schopné samostatně rozhodovat a volit nejcitlivější restaurátorské postupy a to s vědomím profesionální etiky. Utváření esteticko-etického názoru je součástí integrované výuky v teorii a praxi.

Možnosti uplatnění absolventa

Europass diploma supplement

Absolvent obdrží vedle standartního diplomu rovněž Europass diploma supplement, tedy doklad o odborném vzdělání v absolvovaném oboru s výpisem všech zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek, včetně absolutoria, a to v anglickém jazyce. Vydaný doklad slouží k prezentaci získané odbornosti při pokračování ve studiu na školách či při hledání pracovního místa v rámci celé Evropské unie. Více viz www.europass.cz.

Licence MKČR

V průběhu studia jsou posluchači seznamováni se standardy restaurátorské dokumentace, která je nezbytnou podmínkou pro získání povolení MKČR k restaurování kulturních památek, opravňující absolventy VOŠR v Písku provádět restaurátorské zásahy dle příslušné restaurátorské specializace.

Živnost vázaná

V případě, že má absolvent zájem o získání vázané živnosti "Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty" je mu stejně jako vysokoškolskému studentu odpočtena 5ti letá praxe, která je jinak vyžadována.

Školné, prospěchová stipendia a finanční odměny

Školné ve výši 19 000,- Kč se hradí vždy před začátkem školního roku. Snížení školného lze dosáhnout pomocí prospěchových stipendií, viz níže.

Škola poskytuje finanční zvýhodnění studentům, kteří dosáhli během školního roku výborných výsledků, a to až do výše 100% ročního školného. Rovněž vyplácí finanční odměnu studentům, kteří v rámci své praxe restaurují a konzervují objekty určené do expozic muzeí a galerií.I. termín přijímacích zkoušek pro rok 2024/25 se vypisuje na pátek 14. června 2024.

I. termín přijímacího řízení proběhne korespondenční formou. Další informace na stránce Přijímací zkoušky.